Souhlas se zpracováním osobních údajů - Srovnám.cz

V souvislosti s jednáním o uzavření smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny anebo zemního plynu, a pro případ uzavření takové smlouvy, jakožto zákazník souhlasíte s tím, aby společnosti:

TISCALI MEDIA, a.s., se sídlem: Václavské náměstí 813/57, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 28516117, e-mail info@srovnam.cz (dále jen „Tiscali“) a ten z následujících dodavatelů, se kterým má Tiscali uzavřenou partnerskou smlouvu:

 • innogy Česká republika, se sídlem: Limuzská 3135/12, 100 98 Praha 10 - Strašnice, IČO: 24275051, e-mail info@innogy.cz; nebo
 • E.ON Česká republika, s.r.o., se sídlem: F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice, IČO: 25733591, e-mail info@eon.cz; nebo
 • MND Energie a.s., se sídlem: Evropská 866/71, Vokovice, 160 00 Praha 6 IČO: 29137624, e-mail mnd@mnd.cz, nebo
 • Pražská plynárenská, a.s., se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Národní 37, PSČ 110 00, IČO: 60193492, e-mail callcentrum@ppas.cz; nebo
 • ČEZ Prodej, a.s., se sídlem: Praha 4, Duhová 1/425, PSČ 140 53, IČO: 27223433, tel. 800 810 280; nebo
 • Pražská energetika, a.s., se sídlem: Praha - Vršovice, Na hroudě 1492/4, PSČ 100 00, IČO: 60193913, e-mail pre@pre.cz;

(Tiscali nebo příslušný dodavatel dále jen jako „správce“),

jakožto samostatní správci osobních údajů, zpracovávali v souladu s příslušnými právními přepisy, kterými jsou zejména zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, jakož i předpisy, které je nahradí a doplní, vaše osobní údaje v rozsahu, ve kterém jste je poskytl v rámci webového formuláře, a to za účelem, aby je měl správce ve své marketingové databázi a mohl vás v budoucnu písemně, formou elektronických prostředků či telefonicky kontaktovat s nabídkou energií. Správce bude vaše osobní údaje uchovávat pro tento účel do odvolání Vašeho souhlasu. Tiscali bude Vaše osobní údaje uchovávat nejdéle jeden měsíc od okamžiku, kdy Vás na základě webového formuláře telefonicky kontaktuje.

Správce je rovněž oprávněn uchovávat vzájemnou komunikaci, ať už písemnou nebo telefonickou, a to za účelem hodnocení kvality, nejdéle však měsíc od okamžiku, kdy komunikace proběhla.

Osobní údaje jsou zpracovávány v rozsahu daném konkrétním účelem zpracování.

Tento dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů pro výše uvedený účel můžete kdykoli odvolat prostřednictvím tohoto emailu info@srovnam.cz. Na stejné e-mailové adrese můžete uplatnit i jakákoli další svá práva a žádosti týkající se zpracování vašich osobních údajů, kdy máte právo vznést proti zpracování námitku, právo požadovat přístup k osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz osobních údajů, právo na omezení zpracování, právu na přenositelnost osobních údajů a právo podat proti kterémukoli správci stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Správce bude osobní údaje zpracovávat manuálně anebo elektronicky a je oprávněn předat vaše osobní údaje prověřeným třetím osobám (zpracovatelům), které pro správce zajišťují na smluvním základě dílčí činnosti, a které zajišťují vašim údajům zabezpečení minimálně na stejné úrovni jako správce.

Správce pro vyloučení pochybností konstatuje, že může nastat situace, kdy bude oprávněn uchovávat vaše osobní údaje rovněž za účelem plnění smlouvy, pokud ji spolu uzavřete, za účelem ochrany vašich zájmů či svých oprávněných zájmů. Takové zpracování váš souhlas nevyžaduje.
Zpracování osobních údajů společností TISCALI MEDIA, a.s.

V případě, že jste společnosti TISCALI MEDIA, a.s., IČ: 285 16 117, se sídlem Václavské náměstí 813/57, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. 14984, udělili souhlas se zpracováním svých osobních údajů, tímto Vás informujeme o Vašich právech souvisejících se zpracováním osobních údajů.

Vaše osobní údaje získáváme a zpracováváme v souladu s platnými právními přepisy, kterými jsou zejména zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR) a zákon č. zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.

Zpracovávání osobních údajů probíhá vždy pouze v rozsahu daném konkrétní službou nebo účelem zpracování.

1. Totožnost a kontaktní údaje správce

Správcem Vašich osobních údajů je společnost TISCALI MEDIA, a.s., IČ: 285 16 117, se sídlem Václavské náměstí 813/57, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. 14984 („Tiscali“) a ti z následujících dodavatelů, se kterými má Tiscali uzavřenou partnerskou smlouvu:

 • innogy Česká republika, se sídlem: Limuzská 3135/12, 100 98 Praha 10 - Strašnice, IČO: 24275051, e-mail info@innogy.cz; nebo
 • E.ON Česká republika, s.r.o., se sídlem: F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice, IČO: 25733591, e-mail info@eon.cz; nebo
 • MND Energie a.s., se sídlem: Evropská 866/71, Vokovice, 160 00 Praha 6 IČO: 29137624, e-mail mnd@mnd.cz, nebo
 • Pražská plynárenská, a.s., se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Národní 37, PSČ 110 00, IČO: 60193492, e-mail callcentrum@ppas.cz; nebo
 • ČEZ Prodej, a.s., se sídlem: Praha 4, Duhová 1/425, PSČ 140 53, IČO: 27223433, tel. 800 810 280; nebo
 • Pražská energetika, a.s., se sídlem: Praha - Vršovice, Na hroudě 1492/4, PSČ 100 00, IČO: 60193913, e-mail pre@pre.cz;

(Tiscali anebo příslušný dodavatel dále jen jako „správce“)

Vaše osobní údaje může správce předat jakékoli spolehlivé třetí straně, která pro něj zajišťuje administrativní nebo technickou podporu, případně také marketingovou, obchodní či jinou specifickou činnost (takové osoby jsou zpracovateli osobních údajů).

2. Účely zpracování a právní základ pro zpracování

O účelech zpracování jsme Vás informovali před udělením Vašeho souhlasu v rámci našeho webového formuláře, jež představuje právní základ pro zpracování. Jedná se o zpracování Vašich osobních údajů v rozsahu [jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mail, údaje o Vaší spotřebě energií] pro marketingové účely správce, přičemž správce je oprávněn kontaktovat Vás s nabídkami energetických komodit.

3. Doba uložení osobních údajů

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze po dobu stanovenou právními předpisy – tj. po dobu, která je nezbytná k účelu zpracování. Správce bude vaše osobní údaje uchovávat pro tento účel do odvolání Vašeho souhlasu. Tiscali bude Vaše osobní údaje uchovávat nejdéle jeden měsíc od okamžiku, kdy Vás na základě webového formuláře telefonicky kontaktuje. Pokud souhlas kdykoli odvoláte nebo omezíte, Vaše údaje přestaneme v příslušném rozsahu pro dané účely používat, a pokud k jejich zpracování nemáme jiné zákonné důvody, bezpečně je odstraníme.

4. Práva subjektu údajů

Jako subjekt údajů, který svůj souhlas ke zpracování udělil dobrovolně, máte právo tento souhlas kdykoli odvolat či omezit. Pokud zpracování probíhá na základě oprávněného zájmu správce, máte právo proti tomuto zpracování vznést námitku.

Vaše další zákonná práva zahrnují: právo požadovat přístup k osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz osobních údajů, právo na omezení zpracování, právu na přenositelnost osobních údajů a právo podat správci stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (dále jen „ÚOOÚ“).

K uplatnění jakéhokoli z výše uvedených práv nás můžete kontaktovat na emailu info@srovnam.cz. Naši reakci obdržíte do jednoho měsíce. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce. O případném prodloužení lhůty bychom Vás informovali do jednoho měsíce od obdržení žádosti.

5. Uchování komunikace

Správce je oprávněn uchovávat obsah komunikace s Vámi, včetně případných nahrávek hovoru, a to za účelem prokázání uděleného souhlasu. Zákonnost tohoto zpracování vyplývá ze zákona, neboť se jedná o oprávněný zájem správce či třetí strany.